Dancing Lord de Laïloken X Dazzling Beauty Delft du Nord

pedigree de la portée - litter's pedigree
Gazelle female tortie tabby van (f 01 21)
Gavial mâle brown tabby blotched (n 22)
Gecko mâle brown mackerell tabby (n 23)
Grizzli mâle brown mackerell tabby (n 23)
Guépard mâle brown tabby blotched & white (n 03 22)
photos à 1 jour / pictures 1 day